เราคือใคร : รู้จักมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า พิมพ์
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 19:32 น.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 
        จากกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า  และคนยากจนอนาถา  มาเป็นชมรมเล็ก ๆ ที่อาสาเข้ามาทำงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมมุสลิม  จนมาเป็นมูลนิธิ ฯ ที่รู้จักกันในนาม  มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
 
        มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า  เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านสังคมสงเคราะห์ที่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2537  โดยที่ก่อนหน้านั้นมีสถานะเป็นชมรม  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2540  ได้จดทะเบียนต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  เป็นมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
        
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามิต้องการหยุดอยู่เพียงเท่านี้  แต่เรามีความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรมุสลิมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายในประเทศไทย  ทั้งในด้านการศึกษา  การส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาจิตใจ  และการเป็นเพื่อนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตโดยไม่เลือกว่าเป็นศาสนาใด
 
        กิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า  คือ  การให้การอุปการะเด็กกำพร้าในด้านการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งจะมีการให้ทุนการศึกษา  การฝึกวิชาชีพเพื่อให้เด็กกำพร้ายืนได้ด้วยตัวเอง  การเยี่ยมเยียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ  ร่วมแก้ไขปัญหา  พร้อมนำความช่วยเหลือด้านปัจจัยยังชีพตามวาระต่างๆ อาทิ  วันสำคัญทางศาสนา  ช่วงเวลาเปิดเรียน  และยามเจ็บไข้
 
        ภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้  เป็นสิ่งผลักดันให้มูลนิธิฯ  ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้ชัดเจนและรัดกุมและมีการวางแผนการในอนาคต  เพื่อให้งานของมูลนิธิฯอยู่ในกรอบที่สามารถจะควบคุม  ดูแล  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
 

คณะกรรมการชุดก่อตั้ง

 1. ร.ต.อ.พรชัย   ไวยศิลป์
 2. คุณรังสรรค์    ปู่ทอง
 3. คุณแสงเดือน   วิเชียรฉาย
 4. คุณเราะห์หมัด   เรืองปราชญ์
 5. คุณรจนา   มัสเยาะ

 

คณะกรรมการบริหาร  (ชุดแรก)

 1. ร.ต.อ.พรชัย    ไวยศิลป์ ประธาน
 2. นายรังสรรค์  ปู่ทอง  รองประธาน
 3. นายเอนก  เหมเสริม รองประธาน
 4. นายปัญญา  สุวรรณดี รองประธาน
 5. นายสุภาพ   เรืองปราชญ์ เลขานุการ
 6. นายมติร  เจริญศรี  เหรัญญิก
 7. นายนาวี  สุขเจริญ  ผู้ช่วยเหรัญญิก
 8. นายอดุลย์    ปู่ทอง  กรรมการ
 9. นายมูฮัมหมัด  แดงโกเมน กรรมการ
 10. นายอดิเรก  เดชเลย์  กรรมการ
 11. นายเราะห์หมัด   เรืองปราชญ์ กรรมการ
 12. นายวิรุณ  วิเชียรฉาย กรรมการ
 13. นายวิรัตน์  ขำวิไล  กรรมการ
 14. นายสาโรช  เรืองปราชญ์ กรรมการ
 15. นางรจนา  มัสเยาะ  กรรมการ