• Registration
PDF พิมพ์ อีเมล
 

ก่อกำเนิด - ก้าวเดิน - ศรัทธาชน

 
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า  เริ่มตั้งไข่  เมื่อหลายๆ คนเริ่มคิด พูดคุย คล้ายกัน ตั้งแต่ปี 2540 ปณิธานมุ่งหวังร่วมกัน ตกลงตั้งเป็นชมรมศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า  ปี 2541  ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อ ปี 2543  โดยมีวัตถุประสงค์คือ
 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา
 2. ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านความเป็นอยู่ทั่วไปของเด็กกำพร้า และครอบครัวของเด็กกำพร้า
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้า
 4. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 
ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหาร  15  คนคือ  
 
 1. ร.ต.อ.พรชัย ไวยศิลป์ ประธานมูลนิธิฯ
 2. นายปัญญา สุวรรณดี รองประธาน
 3. นายเอนก เหมเสริม รองประธาน
 4. นายมนตรี สมานะวณิชย์ รองประธาน
 5. นายสุภาพ เรืองปราชญ์ เลขานุการ
 6. นายเราะห์หมัด เรืองปราชญ์ เหรัญญิก
 7. นายไพทูล มูฮัมหมัดสอิ๊ด กรรมการ
 8. นายธรรมชาติ สนิทนาม กรรมการ
 9. นายอดุลย์ ปู่ทอง กรรมการ
 10. นายเมธี มาลีพันธุ์ กรรมการ
 11. นายมนัส มากเลาะเลย์ กรรมการ
 12. นายวิรัตน์ ขำวิลัย กรรมการ
 13. นางรจนา มัสเยาะ กรรมการ
 14. นายชรินทร์ ปิ่นทอง กรรมการ
 15. นายมานิต สมบูรณ์ กรรมการ
 
รวมทั้งมีคณะกรรมการสมทบและที่ปรึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือชาวกำพร้าเป็นสำคัญ  รวมทั้งงานสาธารณประโยชน์  มีโครงการต่างๆ ที่กำลังขับเคลื่อน และคิดที่จะทำต่อไปภายหน้า ดังนี้
 
 • โครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้า
 • โครงการจัดงานวันเด็กกำพร้า ฯลฯ
 • โครงการมอบทุนการศึกษาระยะยาว
 • โครงการของขวัญวันอีด
 • โครงการกุรบานเพื่อเด็กกำพร้า
 • โครงการสร้างบ้านศรัทธาชน
 • โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • โครงการสร้างบ้านพักพิง
 • โครงการสร้างอาชีพให้ครอบครัวกำพร้า
 • โครงการวิทยุศรัทธาชน
 • โครงการผลิตหนังสือ ซีดี วีซีดี  และอินเตอร์เน็ต 
 • โครงการเพื่อสุขภาพและเยียวยา
 • โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กำพร้า
 • โครงการหยอดกระปุกให้ลูกกำพร้า
 • โครงการจัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อน
 • โครงการตั้งเครือข่ายศรัทธาชน
 • โครงการล้อมรักด้วยศรัทธา
 • โครงการแสงศรัทธาด้วยอาทร
 • โครงการทัศนศึกษาสัมพันธ์
 • โครงการช้างเผือกศรัทธาชน
 • โครงการสร้างอพาร์ทเมนท์เพื่อเด็กกำพร้า
 • โครงการช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์
 • โครงการเยี่ยมผู้ต้องขัง
 • โครงการโรงเรียนศรัทธาชน ( แผนอนาคต )
 • โครงการศูนย์สัมมนาศรัทธาชน ( แผนอนาคต )
 
ท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสานฝันให้เด็กกำพร้า
 
ร่วมสานฝันเด็กกำพร้าโดยการบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า เลขที่บัญชี 181-3-09014-7 

 

บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาคลองตัน บัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า เลขที่บัญชี  001-6-00162-1

 
หรือติดต่อมูลนิธิฯ โทร 02-934-3495  โทรสาร 02-934-3495
 
 
 

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
48/48 ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
T.0-2934-3495 F.T.0-2934-3496 | satthachon@hotmail.com l Facebook.com/Satthachon

Copyright © 2020. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า.

S5 Box

Login Form

Satthachon Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.